Tjänster

Fastighetskoll Väst AB är ett nätverkande kunskapsföretag inom lantmäteri och fastighetsvärdering

Vår affärsidé bygger på en kombination av kunskaper inom värdering, förhandling och plangenomförande. På så sätt får uppdragsgivaren en samlad kunskap om stora delar av branschen. Företaget drivs av Anna Olvén och Lars Lindeberg som båda har lång erfarenhet av branschen genom anställningar inom statlig, kommunal och privat sektor. Fastighetskoll Väst AB har sitt säte och huvudkontor i Kungsbacka samt ett lokalkontor i Hamneda (söder om Ljungby). Företaget bedriver framförallt sin verksamhet i västra och södra Sverige.

Förhandling

Vi har mångårig erfarenhet av förhandling inom bland annat markåtkomst och överlåtelse av fastigheter. I ett förhandlingsuppdrag kan ingå upprättande av avtal såsom köpeavtal, överenskommelse om fastighetsreglering, hyresavtal, arrende eller nyttjanderätter. Vi har också erfarenhet av att företräda uppdragsgivaren som ombud i arrendenämnden vid lantmäteriförättning och i Mark- och Miljö domstolen.

Värdering

Inom värdering och fastighetsekonomi kan företaget hjälpa till med olika ekonomiska bedömningar och kalkyler samt upprättande av värdeutlåtande och ersättningsutredningar. Vi har kunskap och erfarenhet av att värdera alla fastighetstyper.

Plangenomförande

Ett uppdrag inom plangenomförande kan innebära nära samarbete med kommunal eller statlig planavdelning för framtagande av genomförandebeskrivningar, olika avtal, samt bistå och företräda uppdragsgivaren i förhandlingar och vid projektmöten.

Utbildningar

Även kurser och utbildningar kan erbjudas inom fastighetsvärdering tillsammans med Vesterlins. Läs mer här.

Våra samarbetspartners:

Kom i kontakt med oss

Välkommen att kontakta oss med dina frågor eller för att boka ett möte!